A través d’aquesta aplicació es pretén millorar els serveis que brinda a la ciutadania, traslladant en temps real des del seu mòbil, 24 hores al dia, 365 dies a l’any. City Care es posarà en marxa en breu

L’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal comptarà pròximament amb un nou programari informàtic, encara en fase d’implantació, que facilitarà la comunicació entre els agents implicats i els ciutadans interessats en la gestió i conservació del municipi. En aquest sentit, l’aplicació “City Care” permetrà als ciutadans traslladar incidències o deficiències en la via urbana, en temps real des del seu telèfon mòbil, 24 hores al dia, 365 dies a l’any.

Com el seu nom indica, “City Care” és una app que millorarà la conservació del municipi, mitjançant la gestió d’incidències i anomalies relacionades amb la recollida i gestió de fems, mobiliari urbà, neteja de parcs i jardins, neteja viària, recollida d’estris, enllumenat públic, senyalització, arbratge viari i platges.

A més, permetrà a l’empresa gestionar amb major eficàcia i eficiència els seus recursos, tant humans com materials, i millorar l’organització en funció d’això per a aproximar-la als estàndards de qualitat i a la professionalització que s’havia imposat com a objectiu.

Aquesta aplicació es posarà a la disposició de la ciutadania en poc temps. En tan sols quatre passos, els interessats podran comunicar qualsevol incidència a l’Empresa Pública, aportant la ubicació, una breu explicació i una fotografia (de forma totalment anònima). Es tracta d’un model accessible, participatiu i digital que fomentarà la participació ciutadana. La digitalització del procés permetrà conèixer amb precisió la magnitud de la incidència, alhora que reduirà el temps de resposta i millorarà la percepció que els ciutadans tinguen de la gestió dels serveis municipals.

 

s.