L’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal d’Altea ha realitzat una oferta d’ocupació per a cobrir una plaça d’Enterrador en la localitat. El termini per a presentar sol·licituds està obert fins al pròxim 23 d’agost en l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’Altea i Altea la Vella. Amb motiu de la jubilació d’un funcionari adscrit a la PDM, es procedirà a la contractació indefinida d’un/a operari/a i la creació d’una bossa d’ocupació.

Els requisits per a optar a la plaça d’Enterrador són:

1. Tindre compliments setze anys i no excedir, de l’edat màxima de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.

2. Estar en possessió del certificat d’escolaritat, títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. En cas de titulacions o permisos obtinguts a l’estranger haurà d’estar en possessió de la corresponent convalidació o credencial que acredite la seua homologació.

3. No patir malaltia o limitacions físiques i psíquiques incompatibles amb el normal acompliment de les tasques o funcions corresponents.

4. Estar en possessió de permís de conduir tipus B

5. Totes les condicions enumerades hauran de complir-se per els/les aspirants l’últim dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies de la present convocatòria i hauran de mantindre’s amb posterioritat. La presentació d’instàncies per els/as aspirants suposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases.

 1. Les funcions seran:

  1. Cuidar del bon estat de conservació, neteja i adorn dels serveis comuns, passejos d’accés, dependències, plantes i arbratge.

  2. Custodiar conforme a l’inventari les eines i útils del servei, així com quants objectes i ornaments en sepultures que existisquen dins del recinte.

  3. Evitar que les làpides, marcs, creues pedestals, etc., romanguen separats, despresos o deteriorats, requerint als titulars de drets funeraris perquè conserven les mateixes en les degudes condicions d’adorn públic.

  4. Rebre els cadàvers i restes cadavèriques que ingressen en el Cementeri a la porta del recinte o lloc fins que puguen avançar els cotxes fúnebres.

  5. Comprovar la documentació exigida suficient per a inhumacions, exhumacions o trasllat de cadàvers, no permetent la realització de tals serveis funeraris sense la documentació exigida.

  6. Practicar adequadament els serveis d’inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes cadavèriques. Així com els d’obertura, tancament o cobriment de sepultures. • Conservar les claus del recinte i altres dependències.

  7. Complir i vigilar el compliment de les ordres emanades de les autoritats i organismes competents.

  8. Donar trasllat al superior responsable de qualsevol incidència que es produïsca.

  9. Impedir l’execució d’obres sense llicència municipal o sense ajustar-se a la llicència concedida.

  10. Plantació i reposició d’arbres, arbustos, etc., dins del recinte d’accés al Cementeri.

  11. Cultivar i cuidar, assíduament i escrupolosament, els vivers, planters, rosers, *macetones, platabanda, tests, arbratge, *jardinillos de propietat municipal que corresponga al cementeri, arrancant o inutilitzant les espècies i varietats que hagen patit *desmérito o mal, practicar empelts, podes, neteja d’herbes, trasplantaments i altres operacions que exigisquen el bon estat dels *arboles i plantes del recinte i del recinte general.

  12. Regar i fertilitzar el terreny, així com preparar el mateix mitjançant excavacions, eixamples, obertura de clots séquies, regates, etc.

  Cal destacar que la jornada de treball és de 1.826 hores anuals, distribuïdes en còmput mensual de 166 hores mensuals. En tot cas la jornada ordinària setmanal es realitzarà de Dilluns a Domingo en atenció a les peculiaritats especials d’aquesta activitat El salari estipulat pel conveni serà de 20.900 euros bruts anuals.

 • Les instàncies han de presentar-se acompanyades de Document Nacional d’Identitat (DNI), Passaport. En cas de no tindre nacionalitat espanyola, Passaport o Targeta d’identificació d’estranger.Titulació acadèmica exigida. Permís de conduir (en vigor). Mèrits per a la seua valoració. Informe de Vida Laboral, emés per la Seguretat Social, amb data d’expedició no superior a dos mesos, prenent com a referència la data d’aprovació de les bases i Curriculum vitae detallat.

  Qualsevol modificació o incidència, així com la publicació de resultats es farà pública mitjançant anuncis en el Tauló de l’Ajuntament i/o web municipal i de l’empresa.

  MAS INFORMACIÓN y BASES COMPLETAS EN www.altea.es o en www.pdmaltea.es