Cementeri

Les labors realitzades pels operaris del cementeri són les de neteja i ornato del recinte, operacions auxiliars per al manteniment de zones enjardinades, xicotetes labors de reparació i inhumació, exhumació i trasllat de cadàvers, restes humanes i/o cendres. Per a la gestió del cementeri comptem amb un registre d’activitats i per a qualsevol tràmit
caldrà dirigir-se a l’Ajuntament.

El cementeri es troba situat en la partida Els Rotes i l’horari d’obertura del cementeri és el següent:

• De novembre a abril: de 9:00 a 18:00h
• De maig a octubre: de 9:00 a 19:00h