Consell d’Administració

El Consell d’Administració serà nomenat per la Junta General i estarà integrat per cinc consellers, dels quals almenys tres pertanyen a la Corporació Municipal, procurant garantir proporcionalment la participació dels diversos grups polítics:

  • La Presidència del consell, exercit pel Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Altea.
  • Dues vocals, triats entre els regidors de la Corporació Municipal.
  • Dues vocals designats lliurement per la Junta General entre persones especialment capacitades en matèries que siguen objecte social.
 

A més de per el president, en aquets moment està compost per un membre de cadascun dels partits polítcs amb representació en el Ple de l’Ajuntament d’Altea.

  • D. JAUME LLINARES CORTES (President)
  • D.ª VICENTA PEREZ BARBER (Vocal)
  • Dª. ROCÍO GÓMEZ SÁNCHEZ (Vocal)
  • D. ANNA ALVADO AUSIAS (Vocal)
  • Dª. AMALIA CAMPOMANES EGUIGUREN (Vocal)