Instal·lacions i Equipaments

En l’actualidad, la Pública de Desenvolupament Municipal MPSA disposa de dues naus industrials situades en la Partida Cap Blanch 100 y 101, la Finca Santa Bàrbara, vehícles de treball como compactadores-recol.lectores, furgonetes, camions grua, barredores, carretó elevador, tractor, motocarros i ciclomotors, Mecànica: taller de reparacions equipat i maquinària per a labors de mantenimient de jardineria, obres i pintura viària.