Serveis tècnics

La brigada d’obres i serveis tècnics s’encarrega de la reparació simple, conservació i manteniment de via pública i d’edificis municipals, així com altres tasques principalment logístiques realitzades a discreció de l’Ajuntament d’Altea i per observació de la pròpia Pública de Desenvolupament Municipal MPSA (prèvia comunicació al departament d’Infraestructures i obres).

Es consideren com a obres de reparació simple les necessàries per a esmenar un menyscapte produït en un ben immoble per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment a l’estructura resistent de l’element.

Quant als múltiples serveis que es realitzen es troba la senyalització provisional (mercat ambulant, reserves d’espai temporals…) i vertical, logística municipal, electricitat, lampisteria i imprevists varis assumibles per la brigada destinada a tal fi.