Des de La Pública es convoca un concurs oposició lliure per a la selecció de personal laboral mitjançant contracte indefinit d’un Oficial de 1a Electricista i un Oficial de 1a Lampista o lampista
L’edil responsable de La Pública, Aurora Serrat ha explicat que la convocatòria i les bases per a la selecció han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província, BOP, i el termini de presentació de sol·licituds conclourà passats 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació. És dir,  fins al divendres 19 de gener es podran presentar sol·licituds de participació en el procés de selecció.  

Com ha indicat Serrat, “les bases de la convocatòria també estan disponibles en la web de La Pública i en la Web de l’Ajuntament www.altea.es “

Les retribucions anuals a percebre per la persona designada venen marcades per la taula salarial d’aplicació en l’empresa: Grup 4, Nivell VIII, Oficial 1a d’Ofici. Salari brut anual: 21.778,11€.
 
Presentació de sol·licituds
Les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria en la qual els i les aspirants hauran de manifestar que reunixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la Bases es dirigiran al Sr. President de Pública de Desenvolupament Municipal, M.P.S.A. i es presentaran en el Registre General de La Pública de dilluns a divendres, conforme al model  de sol·licitud de la convocatòria, de 9.00 a 14.00 hores. També podran presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

Documentació a aportar
Els i les aspirants hauran de presentar la sol·licitud en el model d’instància disponible en PÚBLICA DE DESENVOLUPAMENT MUNICIPAL, M.P.S.A. i en la pàgina web municipal i acompanyaran a les seues instàncies els següents documents:  
 
· Fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.  
· Fotocòpia del certificat/carnet/titulació mínima que s’establix.  
· Fulla d’autobaremació, segons model que podrà descarregar-se en la web https://pdmaltea.es/es/convocatorias-de-empleo/  relacionant tots i cada un dels mèrits i servicis a tindre en compte en la Fase de concurs, degudament ordenats i numerats segons l’ordre previst en la base.  
· Fotocòpia del permís de conduir B.
Termini presentació de sol·licituds, 30 dies naturals a partir de la seua publicació en el BOP el passat 20 de desembre.